VNCサーバ一覧

サーバ名OS利用状況
vnc1.huc.hiroshima-u.ac.jplinux
vnc2.huc.hiroshima-u.ac.jplinux